Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landerijen, Underèije.

Lang, lank.

Langen, lange.

Langs, langs.

Langzaam, Icrnsjm.

Lantaren, bntrro; lente rie. Lap, lap.

laplender. 7)

Last, las.

Lastig, lesteg.

Lat, lat.

Laten, laote.

Laurier, lerër.

Laurierblad, lawwelërblad. Lauw, law.

Lawaai, lewej.

Ledikant, liddeka nt.

Leder, Ier.

Ledig, lèg.

Leed (adj. en subst.), U-ui. 8)

Leelijk, lielek.

Leeni, lèim.

Leenen, Hen,).

Leer (leering), lier.

Leeren, lierj.

Leest, U-is.

Leeuw, liew.

Leeuwerik, liewerek.

Legerbed, legerbed. 9)

Leggen, lègge.

Lei, lèij.

-lei (achterv.), -lèij.

Leiden, lè'ije.

Lek (znw. en bvnw.), lek.

Lekken, leke.

Lekker, lekker.

Lendenen, linde.

Lengte, lengde.

Lepel, U-pel.

Les, les.

Letten, létte.

Letter, létter.

Leugen, lenge.

Leugenaar, leugenêr.

Leunen, leune.

Leven, leve.

Levendig, le veteg. 10)

Lever, U-ver.

Leveren, livere.

Lezen, leze.

Licht (znw.), lëch. n)

Licht (niet zwaar), lieeli.

Lichten (licht geven), liichte.

Lichten (opheffen), luf/e, luffe.

Lichtmis, teel/mes.

Lid, lid.

Liedje, lëdse.

Lief, lef. >*)

Liefste, leste. 13)

Liegen, lege.

bij biljart- en knikkerspel, zoodat ballen en knikkers steeds kort bij elkaar blijven liggen; zie Franck i. v. lam. ') beroerde gemeene vent, zie de Bo i. v. laplander. s) als subst. met de bet: moeite, zorg, omslag; als adj. alleen predicatief. !') klein ledikant, dat men b.v. op eene ziekenkamer plaatst. 10) met cle bet: levend. n) subst. neutr.; doch in de leeh sten in het licht staan; jónk lêeh, nöij lèeh — eerste kwartier. 12) lef höbbe beminnen. 13) verloofde.

Lei, lèij.

-lei (achterv.), -lèij.

Leiden, lè'ije.

Lek (znw. en bvnw.), Uk.

Lekken, leke.

Lekker, lekker.

Lendenen, li nde.

Lengte, lengde.

Lepel, U-pel.

Les, U's.

Letten, lette.

Sluiten