Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Taaleigen van Bredero,

eene bijdrage tot de Syntaxis van het Nederlandsch der Zeventiende Eeuw.

Academisch Proefschrift

ter verkrijging van den graad van

DOCTOR IN DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE,

aan de

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

op gezag van den rector magnificus

L J. DE BUSSY,

Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid,

voor de Faculteit van Letteren es Wijsbegeerte te verdedigen op Dinsdag den 4den Juli 1905, des na middags te 4 uur,

door

JASPER OENE SIETSE VAN DER VEEN,

geboren te amsterdam.

AMSTERDAM,

Boek-, Kunst- & Handelsdrukkerij voorheen Gebroeders Binger.

1905.

Sluiten