Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 39-

Het praedicaat heeft soms den accusatiefsvorm, al staat het woord, waarmede het door het koppelwoord verbonden is, in den nominatief.

Moertje 'tis ien mallen bloed. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 236, vs. 7). Het was den Hovenier. (Het daget uyt den Oosten 1034). Dat het zulcken dollen duyvel is. (Stommen Ridder 299). Dus blyft hy dien hy was. (ibid. 810). Dat ick... zoo zeer den uwen ben. (ibid. 1570). Dat ick ben den vondeling geheten, (ibid. 2450). So blijf ick niet te min den al geheelen uwen. (Angeniet 1052). Dat ick mijn dan haren vyand bin. (ibid. 1250). Dattet suleken stijf-sinnigen korsel-koppigen Deen was. (Spa. Brab. 311). Gelijck ick ben den uwen. (Moortje 428). Den Hopman Roemer is t. (ibid. 1058). Dat ick een Esel of sulcken grooten geck, of sulcken bottert ben. (ibid i932)- lek ben een stouten droes, (ibid. 2151). En wien ghy selven syt. (ibid. 2155). 't Is een voosen vueghsl. (ibid. 3281). Jv bint so euvelijcken overdadighen moyen Knecht. (Rodd. ende Alph. 423). Dit is den last. (ibid. '973)- ^k ben... den blixem. (Griane 554). Want waar 't den Vorst geweest, (ibid. 954). Of ick ien verkleumden boer was. (Klucht vanden Molenaer 290). 't Was sulcken moyen dier. (ibid. 453)- Soo 'k den strijdt-God was. (Lucelle 76). 't ïs sulcken mallen bloet. (ibid. 1229). Tissen treffelijcken kunst! (ibid. 2777}.

§ 40.

Adverbia kunnen als praedicaat gebruikt worden.

De Son al onder is. (Het daget uyt den Oosten 1074). Waar, wiens, of hoe ick was. (Rodd. ende Alph. 798). De dleur is toe. (Lucelle 2278). Het blijft al even na. (ibid. 284). De deur is open. (ibid. 1844). Sie dat is uyt. (Klucht vande Koe 490). Is de tooren over? (Klucht van Symen 193). Die ons Int eerst was mee. (Moortje 565)- So is zyn hope uyt, en onse an-slach niet. (Griane 734).

§ 41-

Evenzoo kunnen adverbiale uitdrukkingen als praedicaat voorkomen.

Om u ben ick tot niet. (Het daget uyt den Oosten 1347). Als Miester en als Vrouw maer iewers syn te gast. (ibid. 1794). Het Landt is gantsch in rep en roer. (ibid. 1866). Om dat sy is van een goet gheslacht. (Moortje 310). Voor my ick ben van rade. (ibid. 2164). Maar 't hooft is opter loop. (ibid. 1828). Hy

Sluiten