Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om dijn eerclijcke gunst. (Rodd. ende Alph. 169). Dyn overgheven slaaf, (ibid 818). Dyn kroon. (Griane 846). Over dyns Vaders straf. (ibid. 915). Dyn eer. (ibid. 928). Na dyne schoonheyt. (ibid. 1125). Dyn kas. (ibid. 1164). Dyn able hueshevd, (ibid. 1374). Dyn vlieghende ghedachten. (ibid. 1661). Dyn hooghe hoocheydt. (ibid. 1874). Dyn vuyle romp, (ibid. 2012). Naar dyn oude wys. (ibid. 2059). Dijn yver arm gemoet. (ibid. 2277). Dijn ziel. (Lucelle 2254). Dyne ooren. (Moortje 264). Dyn ooren. (Angeniet 532). Dijn toom. (Het daget uyt den Oosten 32). Dijn jock. (ibid. 37). Voor dijn. Altaren, (ibid. 90). Op dijn pickswarte Ros. (ibid. 144). Dijn eygen vonnis, (ibid. 1567). Dijn Majesteyt ter eeren. (Nederduytsche Rijmen, pag. 135, vs. 22). De schatten dyner zielen. (Aen de Nederlandsche Jonckhevdt, pag. 207, vs. 14 ). Dijn korselheyt. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 281, vs. 5). Dijn oogen. (ibid., pag. 282, vs. 58). Door dijn vermoghen. (ibid., pag. 295, vs. 11). Dijn majesteyt. (ibid., pag. 300, vs. 27). Na dijn wille, (ibid., pag. 309, vs. 35). Dijn soet manierlijckj praet. (ibid., pag. 315, vs. 30). Dyn gulde boghen. (ibid., pag. 334, vs. 45). Dyn oogh. (De Groote Bron der Minnen, pag. 378, vs. 64). Den Dienaer dijn? (ibid., pag. 500, vs. 64). Dijn oordeel. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 509, vs. 1). Dijn Tempel Gods. (ibid., pag. 510, vs. 30). In dijn sonden. (ibid., pag. 533, vs. 24). Dijn leven, (ibid., pag. 539, vs. 1). Dijn af-komst. (ibid., Aendachtigh Liedt, pag. 541, vs. 5). Dijn pont, dijn licht, dijn Hemel-gaef. (ibid., pag. 563, vs. 26).

§ 77-

Voor het fernin. sing. en voor den plur. van den 3en persoon gebruikt Bredero haar als possessief pronomen.

Soo 't blijckt an mijn Godin haar uyterlijck ghelaat. (Rodd. ende Alph. 630). De rechte Liefd' is trouw van aardt, ...haar Deuchd blinckt in stantvasticheyt. (ibid. 664'). Goe Ghesellen, die men... een neus-dwangh op sou stellen, en breydelen haar mont. (Nederduytsche Rijmen, pag. 85, vs. 79). Voor ghequetste Vremdelingen, en haer gherack en hulp bestelt, (ibid. pag. 89, vs. 70). De Rijcke leven na haar doodt, (ibid., pag. 90, vs. 88). Het is voor groote Heeren quaat te treffen ofte houden maat: haar vryheyt doet haer... dooien, (ibid., pag. 95, vs. 51). Sy hebben lust noch rust...., haar hart... is al styf, haar ooghen bol, doen niet dan staaren, haar ooren groeven toe. (ibid., pag. 95, vs. 75). Attalus en Diocletiaan sijn... uyt haar Rijck gegaan, (ibid., pag. 98, vs. 188). Philleimon... en Baucis... onthaelden aen haer Dis. (ibid., pag. 106, vs. 158). Waarin de... Goon haar... boven-lijf vast blickeren. (Aen de Nederlandsche Jonckheyd, pag. 204, vs. 49). Van die 't sagen, ...haer boos en valsche harten, toonden

Sluiten