Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn zeiven lieb verlooren. (ibid. 635). Die... zich zeiven vant onnut. (ibid. 993). Dat hy zijn selven acht. (ibid. 1279). En gheeft haar selven ut. (ibid. 1300). Die een... Wet zich zeiven int ghemoet... zet. (ibid. 1340'). En heb... bevonden het selve vol welsprekenthevt. (Angeniet 236). Dat sv haer selven pranghen. <ibid. 687). Ten waar ick... om mijn selven liet. (ibid. 941). Die in sijn selven waant. (ibid. 1094). Ghy ontvryt u selven. (ibid. 1126). Dat... de meeste waardigheyt hem selven waardich waant, (ibid. 1170). Ghy hebt... u selven wat gebroken, (ibid. 1435)Die... hand an haar selven slaan. (ibid. 1573).

Selver.

Of ick weet my selver ghien raadt. !Rodd. ende Alph. 1865). Die'ck selver niet en weet. (Moortje 1909). Die... selver muyten. 'Angeniet 86^). Sy bidden selver. (ibid. 1689). Hy schaamden hem selver. (Spa. Brab. 340).

Selfs.

Set u selfs in stilt. 'Het daget uyt den Oosten 701). Hoe dickmaels hebb' ick selfs mijn selven gaen bekyven. (ibid. 1488). Die 't beter als hy selfs tot sijnen heyl kan dieden. (ibid. 1596). Dat ick mijn selfs schier te verhalen schaem. (ibid. 1717). Soo hy syn selfs en Gode kendt. (Nederduytsche Rijmen, pag. 88, vs. iój. En menich... moort sich selfs... (ibid., pag. 90, vs. 113). Door haar selfs (ibid., pag. 101, vs. 32). De... Nydicheyt is selfs haer Beul. (ibid., pag. 107, vs. 180). Niemant sich seifs ontloopt, hem selfs hy met hem draeght. 'ibid., pag. 107, vs. 200). Die haer zelfs... verdoet! {ibid., pag. 120, vs. 94)- En hoe elck in syn selfs kan goude bergen vinden. (Aen de Nederlandsche Jonckheyd, pag. 207, vs. 141). Dat u selfs sou geschieden, (ibid., pag. 209, vs. 230). Want ick hebt selfs versocht. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 276, vs. 6). Of die... sich selfs met my versuymt. (ibid. pag. 277, vs. 40). De wijlt my selfs verdriet, (ibid., pag. 321, vs. 33"). En die sich selfs niet en kan recht sien an. (ibid., pag. 347, vs. 35). Hem selfs in moeyten steeckt. (ibid., pag. 351, vs. 3). Ukk heeft sich selfs lief. elck doet syn selfs leyt. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 523, vs. 10). Die quam niet door u selfs. (ibid-, pag. 555, vs. 31). Ja teghen mijn selfs. (Rodd1. ende Alph. 784). Waar door ghy... vertrcut u eyghen selfs vermoghen. (ibid. 1218). Ick wytet laas mijn selfs! (ibid. 1568). Het is mijn selfs ghebeurt. (ibid. 1623). Hy moordt zijn selfs. (ibid. 2008). Gaat by de Vader selfs. (Lucelle 339). En soo gy jou selfs verkoopt, (ibid. 1315)- Siet hoe ick selfs mijn selfs mijn selven heb ontstolen, (ibid. t354V Vermits ghy selfs wel siet. (ibid. 1513). Soo haat ick selfs mijn self. 'ibid. 1817).

Sluiten