Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk adjectief soms omschreven door middel van de praepositie van.

Met woorden van Sulpher en Gout. (Het daget uyt den Oosten 459). In koffers van Metael. (ibid. 1438)- De Vingerling van Gouwd'. (Griane 81). De Koetse van Yvoor. (ibid. 655). Haar lipjes van Koraal. (Lucelle 39). Een Tombe van Albaster. (Stommen Ridder 1986).

§ 114

Een infinitief met te kan als attributieve bepaling bij een substantief voorkomen en wordt daarmede dan verbonden door de praepositie om.

Uyt Goden lust... om my wat te temteeren. (Het daget uyt den Oosten 129) Geen raedt om hem... te krijgen, (ibid. 1636). Ien nieuwe duyt ...om appelen te koopen. (Rodd. ende Alph. 420). Lust om het ghevecht te waghen. (ibid. 1117). \ erlof om... te blasen. (ibid. 1328). Tot een noot-hulp, om u t'ontsetten. (ibid. 1418) Een oorsaack om te hopen. (Griane 2134).

Opmerking /.

Eene enkele maal komt een infinitief met passieve beteekenis zonder te voor.

Een Schat niet om waerdeeren. (Nederduytsche Rijmen, pag. iio, vs 260). Stof en saak om Schilderen. (Moortje 535).

Men maakte in de 17^ eeuw namelijk onderscheid tusschen het gebruik van den infin. met te en den infin. zonder te.

Wij lezen bij L. ten Kate, pag. Ji], X: *)

Een man goedt om bevechten is goedt om bevochten te worden.

Een man goedt om te bevechten is goedt om eenen anderen te bevechten dunckt my zekerst om 't onderscheidt tusschen 't Actyf en Passyf uit te drukken, en niet dan Passive te kunnen verstaen worden.

i) L ten Kate, Aenleiding Tot de Kennisse van het verhevene deel der Nederd. Sprake, Bijlage No. 8, behelzende CXXVI Waernemingen opde Hollandscbe Taal, t'zamengestelt door Pr. C". Hooft.

Sluiten