Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oeck. pag. 260, vs. 16). Komt den ander wat te moet. (ibid., pag. 284, vs. 14). F.n 't... Vee dat joockt al na den ander, (ibid., pag- 337. vs. 15). Nu ghy.... hier den ander zvt verschenen. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 516, vs. 24). En staan gelijck gegroevt... an den ander, (ibid., pag. 517, vs. 48). Als ghv den ander gaaft u trouwe rechterhant. (ibid., pag. 518, vs. 102). En

nu ghv t'sacm den ander zijt verschenen, (ibid., pag. 519,

vs. 15). Gaet den ander te gemoet. (ibid., pag. 557, vs. 9).

§ I 22.

Den ouderen vorm van het wederzijdsch voorn.wrd. elk ander >) (bijvorm elk aar) vindt men nog, tenzij wij ook hier met latere svarabhakti te doen hebben:

Geeft ellick aar een kus. (Aendachtigh Liedt-Roeck, pag. ;*8 vs. 23). v ö }

B. De Genitiefbepaling.

§ 123.

Verscheidene werkwoorden worden bij Bredero met den genitief geconstrueerd, om het uitgangspunt of de aanleiding der werking aan te duiden {genitivus causae), waar men thans den accusatief als objectsbepaling, of eene praepositiebepaling bezigt.

En belchts u niet. (Griane 375, 1262). Of dat u bloed-vriendt uwer schaemt. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 542, vs. 22). Dat ghy u mijnder schaamt. (I.ucelle 1436). Dat ick mijn uwer souw verstooren of beklagen, (ibid. 1483). Des weet u danck mijn hart. Nederduytsche Rijmen, pag. 129, vs. 63). Noyt hoord ick desgelijcx. (Lucelic; 6n). Of had' icx my gelaten. (Griane 269). Souw die hem oock ontsien der eerlijcker vrouwen. (Angeniet 1751). Dat ick hier moet bespieden der gheender. (Rodd. ende Alph. 1074). Gedenckt mijn siel uws scheppers krachtich. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 525, vs. 1). Erbermt u zvner doch. (De

(irr\,Br0n c,er MinRen- Pas- 462, vs. 119). Ick' bidts. (Griane 1058, Moortje 1063, 1873, Nederduytsche Rijmen, pag. 86, vs. 86). Spa. Brab. 688). Maar datter nu ïen fijn ghesel iens hertelijck myns minden. (Rodd. ende Alph. 490). Ick weets niet? (Moortje

i) Vgl. Dr. F. A. Stoett, Mnl. Synt. § 160.

Sluiten