Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu zien, dat eenvoudige contusies reeds zware shockverschijnselen, ja den dood kunnen veroorzaken, en dat toch wel alleen door zenuwwerking, ligt het, dunkt mij, voor de hand aan te nemen, dat ook bij T h o m m e n de contusie op dezelfde wijze gewerkt heeft, en niet, zooals deze meent, dat functioneele beschadigingen van het peritoneum (stoornis van het resorptieproces, vermindering der antibacterieele eigenschappen), die door de contusie veroorzaakt worden, de oorzaak zijn van het zwaardere verloop.

T h o m m e n beschrijft overigens weer dezelfde verschijnselen, die de meeste andere autoren bij buikcontusies waarnamen.

Uit al het meegedeelde blijkt wel voldoende, dat langs zuiver nerveusen weg, alleen door reflexwerking, zeer hevige algemeene verschijnselen met aanzienlijke veranderingen der circulatie, dikwijls onder een beeld dat in vele opzichten overeenkomst vertoont met peritonitis, ja zelfs exitus letalis kunnen optreden. Intoxicatie is bij deze zoo onmiddellijk na de contusie optredende zware symptomen toch wel uitgesloten. De soms waar te nemen langzame en kleine pols bewijst trouwens al reeds voldoende, dat toxinwerking ter verklaring der verschijnselen hier niet in aanmerking komt.

In overeenstemming met de groote rol, die we hier aan de zenuwwerking moeten toekennen zijn de van verschillende zijden gedane mededeelingen over den gunstigen invloed van het opium bij den traumatischen shock.

Volledigheidshalve moet ik hier even vermelden, dat er ook autoren zijn, die de zoogen. shockverschijnselen, resp. den exitus letalis, althans voor een groot deel, willen verklaren door een zeer acute peritoneale sepsis; bacteriën

Sluiten