Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden bij (darm)contusies door den darmwand heentreden en den dood veroorzaken door een septische peritonitis; er zouden dan bij de sectie geen anatomische veranderingen gevonden worden, omdat een doodelijk werkende resorptie van bacteriën en toxinen reeds plaats gevonden had, vóór het nog tot zichtbare veranderingen van het peritoneum was gekomen.

K ü s t n e r (52) b.v., sprekend over peritoneale sepsis en shock, maakt de opmerking, dat bij de „bacteriologische" sectie vaker sepsis zou gevonden worden dan tot nog toe het geval was. Sommige sterfgevallen, waarbij we shock of „hartdood" aannamen, zijn bij een dergelijk onderzoek gebleken sepsis te zijn. (Dat hier werkelijk een sepsis in het spel was. is echter volstrekt niet bewezen).

Ook S e 1 i g e r (53) wil het gebied van den traumatischen shock aanzienlijk inkrimpen. Van een zuiveren shockdood mag volgens hem alleen dan gesproken worden, wanneer de exitus binnen de eerste twee uren na het trauma intreedt. In alle andere gevallen moet buitendien ook sepsis aangenomen worden *); de shock kan hier wel als een „concurreerende" doodsoorzaak opgevat worden.

Zelfs S e 1 i g e r dus, hoe krachtig hij ook moge opkomen voor intoxicatie, erkent, dat er toch ook een zuivere shockdood bestaat, dat de meermalen genoemde zware shockverschijnselen, resp. exitus letalis kunnen opgewekt worden alleen door zenuwwerking.

') Wat het tot stand komen der sepsis betreft, verwijst Se lig er naar de nieuwste werken over darmcontusies: de contusie zou het doortreden van bacteriën door den darmwand heen mogelijk maken.

De zoo vaak beschreven gevallen van shock na „maagcontusies" zijn volgens S. meest terug te voeren op contusies van het colon transversum, ten gevolge waarvan een peritoneale sepsis zou ontstaan.

Sluiten