Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd gevolgd door een plotselinge en dikwijls gevaarlijke daling van den bloedsdruk '). Mummery heeft eenmaal waargenomen dat een patiënt, die in een toestand van shock verkeerde, polsloos werd en stierf, bijna onmiddellijk nadat de intestina buiten den buik gebracht waren. Bij een laparotomie voor tuberculeuse peritonitis bij een kind zag C u s h i n g een snel en sterk dalen van den druk als gevolg van een gedeeltelijke evisceratie; het terugbrengen der ingewanden in den buik deed den druk weer terstond aanmerkelijk stijgen. Evisceratie en ingrijpende intra abdominale manipulaties, in het bij/onder in het bovenste gedeelte van den buik, worden altijd gevolgd door een zeer duidelijke daling van den bloedsdruk. Het is echter voorshands niet met zekerheid uit te maken, volgens Mummery, of dit dalen het gevolg is van een retlex op de vasomotorische centra, of dat het toegeschreven moet worden aan een directe beleediging van de vasomotorische zenuwen in het splanchnicus-gebied. Er valt echter niet aan te twijfelen of dergelijke manipulaties in het verloop eener abdominale operatie kunnen een noodlottigen collaps ten gevolge hebben.

Het is misschien hier de plaats om in dit verband eens nader te beschouwen de zware symptomen, die we zich bij den acute-occlusieaanval zien ontwikkelen. Ook deze verschijnselen zou ik, althans in het begin, willen verklaren door retlexwerking, en ik kan hierbij in

') Volgens anderen, b.v. Bode (126), kan de eventratie juist een verbetering van den te voren zeer kleinen, frequenten pols ten gevolge hebben (vermindering van den hoogen intra-abdominalen druk).

Sluiten