Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld met diepen collaps te voorschijn, zooals men het in 't laatste ziektestadium bij patiënten of dieren met strangulaties van den dunnen darm vindt.

Dergelijke proeven nu kunnen volkomen juist zijn, maar bewijzen toch volstrekt niets tegen mijn bewering, als zouden de initiale zware symptomen bij darmocclusie door reflexwerking ontstaan. Immers, het is zeer goed mogelijk, dat de inhoud van gestranguleerde darmlissen in staat is een dergelijk ziektebeeld met diepen collaps te voorschijn te roepen, als we bij den acute-occlusieaanval zien; maar die darminhoud zal dat dan toch niet onmiddellijk, bijna gelijktijdig met het optreden van het occlusie-insult kunnen bewerken; er is toch een zekere tijd noodig voor de vorming van een dergelijken sterk giftigen inhoud en verder voor de resorptie van uit den darm, waarbij we om die heftige verschijnselen te verklaren toch wel moeten aannemen, dat een vrij aanzienlijke hoeveelheid dier toxische stolfen wordt opgenomen; en evenzoo, wanneer we aannemen dat darminhoud (bacteriën, toxinen of andere giftige stoffen) door den darmwand heentreedt en dan van uit de peritoneaalholte wordt geresorbeerd, wordt er toch ook een zekere tijd vereischt voor het permeabel worden van den darmwand, het doortreden der toxische stoffen er doorheen en de opname van uit de buikholte in de bloedbaan, waarbij ook weer een flinke dosis moet geresorbeerd worden vóór er zulke zware symptomen, als we b.v. bijeendarmincarceratie zien optreden, kunnen ontstaan.

Wel zou ik later, in het verdere verloop, die giftige stoffen een groote rol willen laten spelen. Ik acht het zeer waarschijnlijk, dat de resorptie van darmbacteriën, -toxinen of andere schadelijke stoffen steeds meer haar invloed zal doen gelden (ook al ontwikkelt er zich geen

Sluiten