Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de snelle ontwikkeling van het meteorisme bij buikvliesontsteking, en wel deze, dat de circulatiestoornis in den darmwand (algemeene collaps, plaatselijke circulatieveranderingen) de oorzaak is van de sterke opzetting der darmen. Door de circulatiestoornis ontstaat verminderde tonus der darmspieren en wordt de resorptie vertraagd (vooral ook van de darmgassen); spoedig nu stagnatie van den inhoud en ontleding er van; de darmwand wordt steeds meer uitgerekt; misschien is op de sterke opzetting ook nog van invloed de aanzienlijke toename van de secretie van den darmwand als gevolg van een prikkeling van het ganglion coeliacum. ') Al deze processen vormen te zamen een circulu* vitiosus, die het snel zich ontwikkelend meteorisme verklaart.

Behalve deze opvatting van het ontstaan van het meteorisme door de slechte circulatie, welke bij peritonitis al in het eerste begin waar te nemen is (en die, zooals ik straks zal trachten aan te toonen, althans voor een zeer groot deel reflectoir ontstaat), is nog een andere verklaring mogelijk, n.1. die van een reflectoire prikkeling der remmingszenuwen voor de darmbeweging, d. w. z. de splanchnici.2) Nothnagel beschouwt dit hoofdzakelijk

') Volgens T a 1 m a (55) neemt n.1. de secretie van den darmwand onder den invloed van een prikkeling van het ganglion coeliacum sterk toe.

T a 1 m a is verder op grond van dierexperimenten de meening toegedaan, dat de gassen niet het grootste aandeel hebben in de sterke opzetting der darmen, maar dat het leeuwenaandeel toekomt aan de vloeibare massa's, grootendeels bestaande uit maagen darmsecreta.

2) Dat de n. splanchnicus remmend werkt op de darmbewegingen, heeft Pflüger aangetoond. (Ueber d. Hemmungsnerven-

Sluiten