Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de eigenlijke oorzaak van de zoo vroeg optredende darmparese en -paralyse. Voor de zich meer langzamerhand ontwikkelende parese acht hij de opvatting van S t o k e s mogelijk.

Ook anderen deelen de meening van Nothnagel. Zoo zegt o. a. Lennander (30), dat de darmparese in het begin van een infectie van het peritoneum, bij niersteen- en galsteenaanvallen, en misschien ook in andere gevallen langs zuiver nerveusen weg, door een reflex, kan te voorschijn geroepen worden.

Voor deze laatste opvatting is m. i ook veel te zeggen. Er voor pleit b.v. wel het feit, dat bij een appendicitis, resp. perityphlitis zoo gewoonlijk obstipatie bestaat, zich zelfs meteorisme kan ontwikkelen bij volkomen ontbreken van eenige stoornis in de algemeene circulatie, bij absolute afwezigheid van collaps-symptomen. Hier kan Stok es' opvatting niet te hulp geroepen worden, daar er geen voldoende ontsteking der serosa is; hier bestaat geen circulatiestoornis, geen collaps, die de darmparese zou kunnen verklaren; en evenzoo is een darm verlamming door algemeene intoxicatie wel uit te sluiten. Wij moeten hier dus een reflectoire verlamming der darmspieren aannemen langs de baan der splanchnici.

Wanneer we nu deze laatste verklaring voor de darmparese, resp.-paralyse bij buikvliesontsteking willen aannemen, zoo ontmoeten we hier dus weder een belangrijk symptoom der peritonitis, dat reflectoir ontstaat. Maar ook

system f. d. peristalt. Bewegungen d. Gedarme. Berlin. 1857).

Prikkeling van hot onderste ruggemerggedeelte, zoowel als yan de n. u. splanchnici brengt in beweging zijnde lissen der dunne darmen in slappen toestand tot stilstand.

Sluiten