Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij belangrijke organen, als nieren en lever, betreft, uit den aard der zaak niet altijd zoo volledig en nauwkeurig waren als ik dat voor mijn bijzonder doel gewenscht had]. In andere gevallen vinden we wèl een zekeren graad van infectiemilt, of wat korrelige zwelling van leveren nieren, het microscopisch onderzoek toont ons veranderingen aan de nierepitheliën, aan de levercellen, maar deze verschijnselen zijn dikwijls toch slechts gering, wijzen in ieder geval niet op een hevige acute intoxicatie. Ecchymosen op de sereuse vliezen vond ik slechts bij uitzondering vermeld ; het darmslijmvlies is gewoonlijk normaal.

Bij de beoordeeling van miltveranderingen bij peritonitis moeten we m. i. ook rekening houden met de mogelijkheid van een andere wijze van ontstaan dezer veranderingen dan langs den weg der bloedbaan, door do algemeene infectie.

De microben kunnen n. 1. direct van uit de buikholte in de lymphspleten van de miltkapsel en de trabekels van de milt indringen [ik vond deze opmerking in Pawlowsky's verhandeling over acute peritonitis (7)]; gedeeltelijk vermeerderen ze zich, gedeeltelijk treden hen legers phagocyten van het bloed en de milt te gemoet. Er ontstaat een strijd, waarin langzamerhand het geheele orgaan betrokken wordt, wat zijn uitdrukking vindt in prikkeling van het miltweefsel, proliferatie der miltphagocyten en hyperplasie van het orgaan; de milt zwelt.

Onderzoekingen zullen kunnen uitmaken of deze opmerking juist is. Ze leek mij in ieder geval van genoeg belang om ze hier even weer te geven.

We kunnen, althans in verreweg de meeste gevallen, de geringe ontwikkeling van deze veranderingen niet toeschrijven aan den te korten duur van het proces, weten we toch hoe snel deze kunnen ontstaan. Hoe snel kan zich niet een acute zwelling der milt, resp. infectiemilt ontwikkelen (als voorbeeld hiervan zouden o.a. verschil-

Sluiten