Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovenstaande beschouwingen voeren ons aldus tot de conclusie, dat de vergiftiging van het organisme een zeer elangrijke factor moet zijn, die van grooten invloed is op het verloop der ziekte. Het organisme zou er zich niet met zooveel energie tegen trachten te verzetten, wanneer het niet noodig was. Maar niet geoorloofd is het hieruit te willen besluiten, dat intoxicatie het eenige gevaar is, dat bij peritonitis dreigt. We kunnen alleen zeggen, dat de algemeene infectie een van de schadelijke invloeden is, waartegen het organisme zich met de haar ten dienste staande middelen tracht te verweren.

Ik moet echter hierbij opmerken, dat ook waaneer de bacterien of hun toxinen bovendien nog op andere wijze gevaarlijk zijn dan door het teweegbrengen van een algemeene vergiftiging van het lichaam, n. 1. doordat ze het zenuwrijke peritoneum prikkelen en daardoor reflexwerkingen opwekken, ook dan de genoemde verweermiddelen goede diensten zullen kunnen bewijzen; m. a. w. het is zeer goed mogelijk dat die verdedigingsmaatregelen niet uitsluitend gericht zijn tegen het gevaar : algemeene vergiftiging.

Tegenover dit nuttig effect van de peritont'tts staat echter, volgens mijn opvatting, het groote nadeel, dat door de ontsteking der serosa, den prikkelingstoestand waarin het pentoneum verkeert, verschillende reflexwerkingen in het leven geroepen of onderhouden worden, die zich uiten in den toestand van den pols, het meteorisme, het braken, enz. Dergelijke verhoudingen ontmoeten we trouwens herhaaldelijk in de menschelijke pathologie: een ontsteking, die bedoeld is als een reactie van het lichaam tegenover het dreigende infectiegevaar, veroorzaakt door haar bijzondere localisatie de zwaarste stoornissen.

Onder de reactiemiddelen van het organisme heb ik

Sluiten