Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(n. 1. zonder operatie) is geen zeldzaamheid. Een acuut verloop, zooals we dat bij de andere perforatieperitonitides zien, is hier uitzondering.

Hahn (66) daarentegen beweert, dat een septische peritonitis ten gevolge van een galuitstorting als oorzaak van den dood niet voorkomt. Ook bij calculose, waar altijd bacteriën in et spel zijn, zou geen septische peritonitis optreden.

Een groot verschil bestaat er ook tusschen die gevallen, waarbij gezonde, aseptische urine in de buikholte wordt uitgestort en die, waarbij de urine geïnfecteerd is. oo zegt h. v. Seldowitsch (124), dat het grootste gevaar der intraperitoneale rupturen der pisblaas daarin geegen is, dat de urine bij de tegenwoordige verbreiding der aandoeningen van het urogenitaalstelsel zoo vaak pathologisch geïnfecteerd is. Gezonde urine is veel onschuldiger.

Vele autoren beschouwen als het groote gevaar van deze intraperitoneale rupturen het katheteriseeren en het

daarmee verbonden invoeren van infectiekiemen in de buikholte

Een dergelijk onderscheid bestaat er. zooals de Quervain (70) in zijn reeds vroeger aangehaalde mededeelingen over subcutane intraperitoneale nierverwondingen opmerkt, tusschen de reactie op aseptische urine en bloed en de infectieuse peritonitis die het gevolg is van b. v. een darmperforatie. Al kunnen de ziektebeelden ook veel overeenkomst vertoonen, voor de prognose is de al of niet aanwezigheid van infectieus materiaal in de buikholte van de grootste beteekenis.

Evenzoo kan de z. g. aseptische peritonitis (Schroder) in sommige gevallen sterk gelijken op een septische, infectieuse peritonitis; wat de prognose betreft bestaat er echter een zeer groot verschil.

Sluiten