Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nische invloeden is het dus, die het organisme ten onder brengt. Hoe groot het aandeel van laatstgenoemden factor hierbij is, laat zich natuurlijk niet, ook niet bij benadering, in verhoudingen uitdrukken. In den allereersten tijd speelt dat mechanische moment zeker nog zoo goed als geen rol, eerst langzamerhand krijgt het beteekenis en wel in steeds hooger mate. Bovendien mogen we ook niet alle gevallen van peritonitis in dit opzicht met elkaar gelijkstellen, evenmin als dat geoorloofd is ten opzichte van de onderlinge verhouding van reflex- en intoxicatiewerking.

Met deze combinatie-theorie nu zijn alle symptomen, is het geheele verloop der buikvliesontsteking volkomen ongedwongen te verklaren, terwijl we bij het aannemen va,n een zuivere intoxicatiewerking telkens stuiten op moeilijkheden, die ons, willen we ze ontduiken, dwingen hetzij de feiten, hetzij onze logica geweld aan te doen.

De combinatie-theorie lijkt me rationeel: er wordt rekening gehouden niet alleen met het resorptievermogen van het buikvlies, maar ook met de reflexwerkingen, die vandaar uit kunnen wrorden opgewekt; terwijl ook de gevolgen van het omhoogdringen van het diaphragma niet uit het oog worden verloren. Ze volgt ten slotte logisch uit een onbevooroordeelde analyse van het ziektebeeld der peritonitis.

Door deze theorie verklaren we op volkomen bevredigende wijze de verschillende peritonitische symptomen, als het heftige braken, den singultus, de snelle ontwikkeling van het meteorisme, zoo ook de meest betrekkelijk geringe koorts bij hooge polsfrequentie of m. a. w. de karakteristieke wanverhouding tusschen temperatuur en

Sluiten