Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minale initiaalverschijnselen eener pleuritis of pneumonie reeds sedert lang aandacht is geschonken. F r a n t z e 1 en Kühne o. a. hebben er in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt; in de kinderpathologie vooral Baginsky, die een gastro-intestinalen vorm der pneumonie onderscheidde, en Hen och. Eerst in latere jaren echter treffen we een enkele maal een nauwkeuriger studie aan van dezen samenhang tusschen borstaandoeningen en abdominale verschijnselen, vooral bij Fransche autoren. Volgens de Mussy en Bo u ve ret kunnen pijnen in het epigastrium en braken in het beginstadium eener pleuritis, vooral bij aandoening van de pleura diaphragmatica, op den voorgrond treden, nog vóór het tot de bekende physische verschijnselen der pleuritis gekomen is; die pijnen mèt de geringe bewegelijkheid van de zieke thoraxhelft zijn een belangrijke vingerwijzing voor de diagnose in het begin. Van groote beteekenis achten zij hierbij ook, behalve de drukgevoeligheid langs de plaats van aanhechting van het diaphragma, twee belangrijke pijnpunten, die wijzen op een aandoening van den phrenicus; teekenen, die ook volgens de meening van Hampeln van groot belang zijn te achten voor de diagnose der pleuritis (zooals een door Zülzer meegedeeld geval overtuigend zou aantoonen). Zelf heeft Hampeln een dergelijk geval niet waargenomen, waarvan verschillende omstandigheden de oorzaak kunnen zijn. Toch meent hij in de door hem beschreven gevallen eveneens de pleura diaphragmatica als de voornaamste plaats van uitgang der aandoening te moeten beschouwen, vanwaar uit het proces dan trouwens gemakkelijk ook op de pleura costalis zal overgaan.

„Epigastrischer oder auch diffuser Leibschmerz, Erbrechen, Meteorismus, Obstipation, Collaps," zegt H, „aus diesen Merkmalen setzte sich ja das Krankheitsbild zusammen,

Sluiten