Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd lichaam rechtspraak uit in eerste instantie en in appel van de graafschapsgerechten, laatstgenoemd hof heeft slechts rechtszaken in hooger beroep van het High Court te behandelen. Het Supreme Court of Judicature is tot stand gebracht door samensmelting van verschillende hoven, krachtens de Judicature Act van 1873. Het aantal rechters is aldus verdeeld:

Chancery Division

King's Bench Division

Probate, Divorce and Admiralty Division. 2.

Court of Appeal 91)-

Het High Court, dat door de „circuit"reizen, waarover straks nader, in de behoefte aan rechtsbedeling „in de provincie" mede voorziet, is eigenlijk de „rechtbank" voor geheel Engeland, rechtbank in specifiek Nederlandschen zin s).

De rechtspraak over geringe bedragen is in handen van de graafschaprechters („County Court Judges"), die te vergelijken zijn met onze kantonrechters, doch wier competentie veel verder reikt. Het sterkste voorbeeld hiervan is hun onbeperkte rechtsmacht in faillissementszaken s). Populair is de rechtspraak van den graafschapsrechter zeker. Terwijl eeuwen geleden reeds County Courts bestonden, geraakten zij

') F.en mogelijke onnauwkeurigheid in deze opsomming duide de lezer mij niet ten kwade. Men bedenke verder, dat verschillende rechters ex officio in het Court of Appeal zitting kunnen nemen. Gewone appèlrechters kent het C. of A. er slechts vijf.

Het is niet kwaad er hier terstond op te wijzen, dat rechtspraak van den enkeling voor dit lichaam vrijwel regel zonder uitzondering is.

») Daargelaten dan de rechtspraak in deze materie voor Londen.

Sluiten