Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan is deze bepaling mutatis mutandis, evenzeer toepasselijk. Bovendien, waar de procureur slechts als agent van een ander procureur optreedt, moet daaraan toegevoegd worden naam en plaats van bezigheden van den lastgever. Evenzoo, mutatis mutandis, waar de dagvaarding „issued" is in een district registry. Voor den kring, waarvan boven gesproken is, treedt hier echter het district in de plaats1).

De grondslag van den eisch en de eisch zelf (onderwerp en petitum) zijn, evenzeer aan de keerzijde, ooz kort mogelijk aangegeven. In vele gevallen is zelfs de opgave van datum of plaats der transactie(s) in kwestie geen vereischte3). In een appendix van de Rules zijn zekere vormen van|dagvaarding voorgeschreven. Ontbreekt de in casu benoodigde vorm, dan moet men zich toch zoo veel mogelijk richten naar dien, welke het meest er aan nabij komt3).

Het is niet noodig, dat de preciese grondslag van den eisch of de preciese eisch zijn vermeld. Dit krachtens Order III. rule 2 : „In the endorsement . . . it shall not be essential to set forth the precise ground of complaint, or the precise remedy or relief to which the plaintifïf considers himself entitled."

advocaat aan den procureur lijn opinie mee omtrent de bewijsbehoevende punten, den bewijslast en verdere bewijszaken.

') Zie voor deze adressen-opgaven Order IV. rule 1—3.

*) Het is waar, de dagvaarding kan in een bepaalde re»ks van gevallen (zie Order III. rule 6) zijn „specially indorsed", in tegen stelling tot het gewone ,,general indorsement". Hier, bij special indorsement, is de dagvaarding metterdaad conclusie van eisch geworden. Later kom ik hierop terug.

*) Order III. rule 3.

Sluiten