Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware de grootste oppervlakkigheid en slordigheid gewettigd, hier groote uitvoerigheid geëischt, de geringste vergissing al spoedig van zeer nadeelige beteekenis, gezien op hoe beperkte schaal art. 134 Rv. verandering der oorspronkelijke posita en petita mogelijk maakt. Aan weerskanten moet ik tot mijn leedwezen overdrijving opmerken.

De Nederlandsche methode is m. i. niet de gewenschte. Het verkeerde is hier, dat men aan de dagvaarding het vereischte stelt van de tegenwoordige Nederlandsche conclusie. Wat nu in deze dikwijls hinderlijk werkt, dat is de breedvoerigheid en het afdalen in bizonderhedcn. Voor de dagvaarding hebben wij behoefte aan een niet te diep gaande ontvouwing van de feiten, waarop eischer zijn recht baseert, vrij van juridische argumentatie; houden wij daaraan vast, dan krijgen wij een stuk, dat overeenkomt met de Engelsche conclusies.

In Engeland zie ik op dit punt al niet veel beters dan in Holland. De in de dagvaarding in den tegenwoordigen vorm gegeven inlichtingen zijn m. i. niet genoegzaam. Redelijkerwijze kan gedaagde aanspraak maken op een vrij groote mate van zekerheid omtrent het standpunt en de bedoeling van de tegenpartij. Hij moet

in staat zijn op de inlichtingen, die de dagvaarding geeft,

met behulp van een rechtsgeleerden raadsman te beslissen, wat hem te doen staat. Is nu op deze vereischten de in Engeland gevolgde wijze berekend? Ik geloof, dat gegronde twijfel mogelijk is.

Nemen wij bovendien het volgende in aanmerking : ook de dagvaarding is noodzakelijkerwijze kind van nauwkeurige voorbereiding. Lichtzinnig begint men

Sluiten