Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den regel een proces niet, allerminst voor een der hoogere colleges van den lande. Het uitbrengen van de dagvaarding beteekent een gevoel van zekerheid aan de zijde van eischer, een voor-zich-zelf-vastgesteldhebben van de feitelijke en juridieke verdiensten van zijn zaak. Hoe gemakkelijk moet het eischer dus vallen nu reeds een duidelijke omlijning te geven van zijn klacht. Belangrijk meerdere kosten zal dit voor hem niet tengevolge hebben.

Waar de dagvaarding meer is dan een loutere oproeping, kan de conclusie van eisch vervallen. Zal dit laatste geschieden, dan moet men echter de mogelijkheid behouden (ik zal later op dit onderwerp terug komen) verbetering te brengen in de dagvaarding (amendment), evenzeer als, naar wij reeds zagen, in het Engelsche recht ten eerste de mogelijkheid bestaat van verbetering der dagvaarding, ten tweede de bevoegdheid in de conclusie van eisch meer te stellen of meer te vorderen dan in de dagvaarding, zoolang men slechts niet binnenleidt een geheel nieuwen grond van actie: „a wholly new and different ground of action".

Dat verandering, behoudens deze „mits" der Engelsche rechtspraak, geoorloofd is, hetzij in de conclusie van eisch, hetzij bij wijze van amendement, komt mij volkomen billijk voor. Zoodra de dagvaarding den gedaagde bereikt heeft, is hij in die mate voorbereid, dat het onbillijk zou zijn, van den eischer een nieuwe dagvaarding, een nieuw proces te verlangen wegens verwante nieuwe feiten of wegens uitbreiding of verandering van het petitum. Ons art. 134 Rv. is veel te streng1).

l) Zie de definities van de daar gebezigde woorden: „wijzigen", „verminderen", „veranderen" en „vermeerderen" bij Haver-

Sluiten