Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op hetzelfde leerstuk kom ik later bij de behandeling van het amendeeren van de conclusies terug. Juist die Engelsche bevoegdheid van amendement beveel ik ter overname aan. Later zullen wij zien, dat zij in de High Court-procedure op ruime schaal is toegestaan.

Wanneer eischer goed en wel zijn dagvaarding heeft opgesteld, is zijn eerste zorg den Staat in zijn zaak te betrekken. Gewapend met twee exemplaren van de dagvaarding, stapt eischer of zijn solicitor naar het Central Office (de griffie van het Supreme Court te Londen) of een district registry.

Beide stukken worden gestempeld. Eén exemplaar blijft in handen van den ambtenaar ter griffie, na eerst

schmidt. Artikel 134 van het W. v. B. R. A. P. Leiden. 1804. blz. 32/33. Bij vermeerdering en vermindering denkt Faure, Het Nederlandse!» Burgerlijk Procesrecht. 1. 3* dr. 1893. blz. 149, specie al aan het bedrag en het voorwerp van den eisch. Wijziging en vermindering laat hij bovendien op grondslag en strekking der vordering slaan. Wijziging, in tegenstelling tot verandering, acht Faure daar aanwezig, waar verbetering ot verduidelijking wordt aangebracht, zonder dat de eisch in aard of wezen verandering ondergaat. Misschien zijn na de dagvaarding onder den naam van wijziging, nog te vorderen : vruchten en interessen, proceskosten en uitvoerbaarverklaring bij voorraad of bij lijfsdwang.

Zie verder aangaande vermeerdering, vermindering, wijziging en verandering van den oorspronkelijken eisch Faure. II. 4e dr. 1900. blz. 89-97 en de daar aangegeven literatuur.

Ook deze schrijver klaagt op blz. 95: „Had ten aanzien van de vermeerdering van den eisch niet meer vrijheid kunnen gelaten worden of meer ruimte aan het oordeel des rechters.. .onder zoodanig behoedmiddel dat het recht der verdediging niet verkort en schade voorkomen ol" vergoed wordt? Huldigt onze wet niet een te streng formalisme?" Op blz. 91 wijst hij er ook op, dat de C. proc. civ. geen analogon van ons art. 134 Rv. kent en dat de Fransche schrijvers vermeerdering van den eisch toelaten, waar „l'objet de ces conclusions nouvelles soit en rapport, en connexité avec l'objet des conclusions primitives.

Sluiten