Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleenen. Daar een exemplaar ter griffie blijft, is frauduleuse verandering van den datum van het stuk niet wel mogelijk. De vaste dagteekening heeft in Engeland speciaal dezen zin, dat de dagvaarding binnen bepaalden tijd daarna beteekend moet worden. Het feit der beteekening zelve wordt door haar echter niet bewezen.

Nu is het oogenblik daar, dat de dagvaarding beteekend moet worden. Een ambtenaar als onze deurwaarder is voor dergelijke zaken in Engeland volslagen onbekend. Partij zelf, dus in den regel haar procureur (solicitor), zorgt, dat dagvaarding, oproepingen om te verschijnen, conclusies enz. de tegenpartij bereiken. Zoo noodig zal het bewijs hiervan geleverd worden door den eed van hem, die het stuk overleverde. M. i. zijn partijen hier aangewezen voor dergelijke handelingen, omdat het Engelsche recht in deze ingewikkelde procedure veronderstelt rechtskundigen bijstand. Vandaar dat in de rechtspleging van de graafschapsgerechten de beteekening van de dagvaarding plaats vindt door middel van het staatsgezag. Het eischen van een deurwaarder ademt eenig wantrouwen in partijen. Bovendien zal een deurwaarder aan de beteekening niet meer waarde kunnen geven dan partij zelve. Waar deze hier hier machteloos stond, zou de deurwaarder evenmin slagen.

De volledige Engelsche beteekening bestaat hierin, dat mondeling aan gedaagde in persoon de inhoud van de dagvaarding wordt medegedeeld, dat afschrift bij hem wordt achtergelaten, en dat op verlangen het oorspronkelijke stuk aan hem wordt vertoond. Het Engelsche recht draagt er dus wel zorg voor, dat de

Sluiten