Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzet zonder oplegging van eenige voorwaarden steeds mogelijk, doch het heeft zelfs schorsing der executie ten gevolge. Deze opvatting is niet in overeenstemming met den eisch van snel en goedkoop recht, drukt haar zegel op chicane en onwil, en zet het gevoelen van den rechter geheel en al op den achtergrond. Is het niet beter den rechter zoo min mogelijk aan vaste regelen van procesrecht te binden, maar hem zooveel mogelijk vrijheid te laten om die beschikking te kunnen treffen, welke hem in overeenstemming dunkt met de eischen van het concrete geval ? Zoo is althans de m. i. gezonde opvatting van de makers van de Rules.

Ten slotte wil ik nog met een enkel woord wijzen op een bizonderheid bij eenige facties, welke oorspronkelijk alleen in het Court of Chancery konden worden ingesteld.

Voorloopig moet eischer hier voortgaan, alsof gedaagde verschenen ware. Zonder verlof van den rechter neemt hij zijn conclusie van eisch, welke bij gebreke van een tegenpartij, terstond ter griffie wordt ingeleverd. Gedaagde kan dan nog steeds verschijnen, doch dient hij niet binnen den gewonen tijd een conclusie van antwoord in, dan kan eischer op zijn conclusie van eisch eindvonnis verlangen (Order XXVII. rule 11). De conclusie van eisch wordt als waar aangenomen, zooals zij daar ligt. Bewijs is verder onnoodig !).

Summons for directions. Alvorens geheel met de verschijning af te handelen, lijkt het mij raadzamer eerst de „summons for directions" te beschrijven. Na de „appearance" dan van gedaagde is de eerstvolgende

l) Blake Odfcers. blz. 6.

Sluiten