Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be done by this sharp and summary mode of procedure. In complicated actions I submit that the whole idea is a mistake, and is likely to tend to increased expense and delay. . . In my opinion the summons is a mistake, and is doing, and will probably continue to do more harm than good".

Ik ben het ten deze volkomen met den heer Indermaur eens. Niet dat ik het bestaan van een algemeene summons for directions afkeur, maar toch vermeen ik grond en hebben te moeten gelooven, dat op tal van punten niet met vrucht reeds bij de summons for directions kan worden beschikt, eenvoudig omdat pas in een verder stadium van het p'oces, speciaal nadat de conclusies zijn genomen, zal blijken, op welke punten nieuwe voorziening noodig is. Om een voorbeeld te geven, hoe kan eischer thans reeds weten, welke „interrogatories (vraagpunten, onder eed'e te beantwoorden) aan gedaagde moeten worden gesteld, vóórdat hij de conclusie van antwoord gelezen heeft? Hetzelfde geldt voor de discovery. Hoe is iets, dat daarop betrekking heeft, met beslistheid vast te stellen vóór de conclusies van eisch en antwoord ? Alles buiten de conclusies is nog te onzeker, dan om nu al vele vruchtbare maatregelen op ander terrein te mogen verwachten.

Er zijn ook eenige punten van speciaal Engelsch

belang, waarvoor de summons for directions dienstig is: de slotbehandeling kan plaats hebben met of zonder jury en door een referee (niet voor den judge dus). De order for directions wijst mede de plaats voor den trial aan. Wat betreft de place of trial, ik wees reeds op de centralisatie in de hoogere rechtsbedeeling en op het circuit-stelsel.

Sluiten