Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik acht het veel practischer, dat steeds, waar een partij een rechterlijke beschikking behoeft, zij zich tot

den rechter kan wenden.

Slechts op één punt zal zoo iets als een appearance en summons for directions moeten blijven bestaan, en wel om te bepalen, binnen welken termijn de conclusies zullen worden gewisseld. In 't bizonder zal de termijn voor het uitbrengen van de conclusie van antwoord terstond bepaald moeten worden. Om verlof tot overlevering van een verdere conclusie zou men zich dan steeds met een afzonderlijk verzoek tot den rechter kunnen wenden.

Specially indorsed writ. Alvorens over te gaan tot de conclusies, wil ik nog even kortelijk uiteenzetten twee bizondere wijzen van voortgang van het proces, in Engeland in zwang. In de eerste plaats die, welke verband houdt met de bovenstaande, vet gedrukte woorden. In afwijking van de gewone dagvaarding in den zeer beknopten vorm: „the generally indorsed writ" („general indorsement"), kent de hngelsche praktijk een dagvaarding, even uitgebreid, als anders eerst de conclusie van eisch behoeft te zijn: „the specially indorsed writ" („special indorsement ).

Slechts in zes gevallen is deze uitgebreidere dagvaarding mogelijk, krachtens Order UI. ruleö1). Welke

>) Order III. rule 6. In all actions where the plaintiff seeks to recover a debt or liquidated demand in money payable by the defendant, with or without interest, arising :

A. upon a contract express or implied (as, for instance, on a bill oi exchange, promissory note, or cheque, or other simp e contract debt); or

Sluiten