Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat betreft denkbare onwetendheid aangaande het juridische standpunt, dat de tegenpartij bij de slotbehandeling zal innemen, deze mogelijkheid maakt op mij weinig indruk. Van een nauwgezet advocaat, met gewone geestvermogens, mag men (hooge uitzonderingen daargelaten) wel verwachten, dat hij genoegzamen tijd vóór den trial inziet, voorgevoelt als 't ware, op welke juridische punten hem tegenspraak te wachten staat. Ook Dr. Blake Odgers, op dit punt geraadpleegd, schreef mij: ,,One can generally guess, before-hatid what point of law will be raised by one's opponent (at the trial). One never knows what cases will be cited against one, but one can generally guess". Wel geloof ik echter, dat in Engeland, dank zij haar „judge-made law , het recht meer vaststaat, meer berekend is op den kaleidoskoop, dien het leven biedt dan onze verouderde, meer schematische wetgeving, onvatbaar als zij is, dank (?) zij art. 12 W. h. Alg.Bep. voor duurzamen uitleg en aanvulling van de zijde der rechterlijke macht.

Thans zijn wij gekomen aan het eind onzer beschouwing van vier belangrijke punten in de conclusies : admission, denial, confession and avoidance en objection in point of law. Het lijkt mij wenschelijk thans allereerst eenige bladzijden te wijden aan amendement van de conclusie, het schrappen eener conclusie door den rechter en het ingebreke blijven een conclusie te nemen1).

Amendment of pleading- Bleek ons uit de mogelijkheid van het bevelen van particulars reeds, dat de oor-

') Default of pleading.

Sluiten