Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Engelsche recht kent dus twee wijzen van verandering van de conclusie. Eischer heeft zelfs zonder verlof van den rechter de bevoegdheid zijn conclusie te veranderen, mits handelende binnen een bepaalden tijd. Verder staan partijen volkomen gelijk. Ook deze gedachte dient in een nieuw art. 134 Rv. verwerkt te worden, niet alleen eischer moet kunnen amendeeren, ook gedaagde. Uit de Engelsche regeling blijkt wel scherp, hoe diep de Engelsche practici doordrongen waren van afkeer voor het formalisme, dat de eenmaal gelanceerde dagvaarding of conclusie, als een vaste grondslag voor het proces beschouwt. Wel heeft de tegenpartij steeds de bevoegdheid zich tegen amendement — zij het dan ook somtijds vruchteloos — te verzetten. Ook kan de rechter, als welhaast overal, aan de amendement-verleening voorwaarden verbinden. In de eerste plaats zal hierbij moeten worden gedacht aan een veroordeeling van de partij, waaraan de bevoegdheid tot veranderen werd toegestaan, in de meerdere kosten, die daarvan voor de wederpartij het gevolg zijn.

In iederen stand van het geding is amendement mogelijk. Nooit, theoretisch gesproken, is het voor amendement te laat. Niet alleen vóór de eindbehandehng wordt dan ook van dit instituut ^gebruik gemaakt Het zal echter in het laatste stadium moeielijk gaan, amendement ingewilligd te krijgen. Ten eerste zou het lichtzinnigheid in het opstellen der conclusies in de hand werken ; in de tweede plaats echter brengt het misschien een punt van aanval of verdediging in het geding, waarop de tegenpartij zich niet heeft kunnen voorbe-

Sluiten