Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvoering van formeele excepties. Men leert uit deze rules, dat de partij, jegens welke een onregelmatigheid heeft plaats gehad, verstandig doet óf gewoon door te procedeeren, óf de wraakbare handeling terstond vóór den rechter aan te tasten overeenkomstig rule 2, want de nietigheid van een bedenkelijke handeling werkt niet van zelf. In dezen zin luidt ook een uiting van rechter Kay, geciteerd in de Annual Practice ad Order LXX. rule 1: „I have no doubt that the meaning of the rule is that the court or a judge may, after an irregular proceeding has been taken, either set it aside for irregularity or amend it, or otherwise deal with it as the court shall think fit: but it is not to be treated as void".

Als voorbeeld ter toelichting van rule 2 noem ik het volgende : in geval van onregelmatigheid in de dagvaarding of haar beteekening handelt men het best met zich terstond tot den master te wenden, want verschijnt men, dan is hierdoor in de meeste gevallende onregelmatigheid opgeheven.

Wat betreft de exceptie van onbevoegdheid van den rechter, deze zal men in iederen stand van het geding kunnen opwerken. Dan kan de rechter de zaak verwijzen naar den bevoegden rechter. Verplicht tot de overdracht is hij nimmer (hier te lande is dit anders ten gevolge van artt. 154 en 156 Rv.). Dergelijke verwijzing is mogelijk van de eene afdeeling van het High Court naar de andere, krachtens sectie 11 subsectie 2 Judicature Act. 1875. Alle reeds gedane proceshandelingen behouden haar kracht.

Overdracht naar een graafschapsgerecht kan ten allen tijde door een van partijen verzocht worden, waar

Sluiten