Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk is het doel, beoogd met het stellen van interrogatories f Wat heb ik aan de antwoorden van mijn tegenstander? In de eerste plaats kan het mij erom te doen zijn meer thuis te raken in de zaak, zooals mijn tegenpartij die in de cindbehandeling zal opzetten. In de tweede plaats zullen wellicht de gegeven antwoorden mij het bewijs gemakkelijker maken. Resultaat in beide gevallen : besparing van moeite en kosten ; billijker en spoediger behandeling vnn de zaak op den trial. Het streven in deze richting komt ook uit in de bewoordingen van Order XXXI. rule 2, welker slot meebrengt, dat de rechter het stellen van slechts die vraagpunten zal toestaan, „as the Court or Judge shall consider necessary either for disposing fairly of the cause or matter or for saving costs". Totdusver bekeek ik de zaak alleen naar Engelsche toestanden; ik geloof toch, dat het Hollandsche doel in den regel een ander is. Hier te lande beschouwt men het instituut meer als een der weinige middelen, partij-wetenschap in het geding te brengen. Ook Mr. Pinner achtte in de beraadslagingen der Tsederlandsche Juristen-vereeniging van 18/8 (Handelingen II blz. 2^/28) het verhoor op vraagpunten in 't bizonder dienstig als aanvulling der eeden. Hij wees in de eerste plaats op de beperkte aanwending van den decisoiren eed. „Intusschen, gaat hij voort, „zijn er feiten, die elk op zich zelf genomen niet pettinent zijn, maar die in hun samenhang vermoedens vormen. Hoe worden die feiten bewezen? Daarvoor dient het verhoor op vraagpunten. Dus wij kunnen het niet afschaffen. Er zijn soms twintig feiten, waarop eene

defendant on matters in issue between him and the plaintifïs as to which the onus of proof is on the plaintifïs. That is no reason at all ".

Sluiten