Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len als het hier geschetste laten zich meer denken. Zoo ja, blijkt dan op dit punt het Engelsche recht niet nog een weinig formalistisch ? Behoorde niet op den rechter juist hier de aangename taak te rusten door het toestaan van vraagpunten in den dikwijls gewraakten zin de lasten van het proces meer gelijkelijk tusschen beide partijen te verdeelen ?

Totdusver beschouwden wij het normale geval, nl. dat de ondervraagde een natuurlijke persoon is. Hoe, waar hij een rechtspersoon 2) is ? Order XXXI rule 5 verleent hier de bevoegdheid de vraagpunten te stellen aan een lid of ambtenaar van het lichaam. Zelfs zal het mogelijk zijn meerdere dergelijke personen op verschillende vraagpunten te laten antwoorden. Hoewel in den regel hij, die antwoorden moet, bepaal-

after the accident, and the engine-driver of the train, but not whether there were any and what servants of the company who witnessed the accident.

*) Met rechtspersoon geef ik hier slechts een korte, misschien minder nauwkeurige weergave van het complex genoemd in Order XXXI. rule 5, welke in haar geheel luidt: „If any party to a cause or matter be a body corporate, or a joint-stock company whether incorporated or not, or any other body of persons, empowered by law to sue or be sued, whether in its own name or in the name of any officer or other person, any opposite party may apply for an order allowing him to deliver interrogatories to any member or officer of such corporation, company or body, and an order may be made accordingly".

Het woord „corporation" beantwoordt aan ons begrip rechtspersoon. In den regel zal er sprake zijn van een „corporation aggregate", in welk laatste woord dan ligt opgesloten, dat meerdere personen noodig zijn om de rechtspersoonlijkheid te doen ontstaan. Een korte verhandeling over het recht der corporations (municipal corporations, parish-councils en county-councils incluis) is te vinden in Stephen. New Commentaries on the laws of England. 13e uitg. 1899 111. blz. 2—49.

Sluiten