Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de waadde van dit argument in het helderste licht geplaatst ').

Het scherpst in zijn afkeuring van ons FranschNederlandsch instituut is wel Garsonnet2), vooral waar hij het minder vleiende compliment uit: „Signifier d avance a une partie les questions qui lui seront adi essées c est provoquer des réponses toutes faites et des mensonges préméditées". Zooals bekend, is het remedie door de Fransche praktijk gevonden dan ook dit, dat men den dienst van het verhoor op vraagpunten laat verrichten door de .,comparution personelle des parties', waarop men eenvoudig de regelen van het verhoor op vraagpunten, voorzoover nog dienstig, analogisch toepast. Praktisch is deze oplossing zeker, maar getuigt zij niet eenigszins van den „franschen slag ? Onze rechtspraak, minder geneigd, naar Mr.

') Men leze slechts, wat hij schrijft op blz. 323: „ ... de (te ondervragen) partij (heeft) alle mogelijke gelegenheid de tot haar te richten vragen te bestudeeren en hare antwoorden gereed te maken. Is zij ter kwader trouw en ziet zij er niet tegen op een onwaarheid te spreken, dan zal zij door de voorafgegane studie der vraagpunten, gelegenheid genoeg hebben, hare antwoorden zóó te beramen, dat zij ongekwetst uit den strijd te voorschijn treedt. Doch men behoelt hier niet eens altijd aan opzettelijke kwade trouw te denken. Men behoeft juist geen groot psycholoog te zijn om in te zien, hoe de levendige overtuiging van de waarheid van een teit in het algemeen, den mensch er toe brengen kan met behulp der verbeeldingskracht zich zeiven voor te spiegelen, dat nu ook alle bizonderheden met zijne voorstelling van de zaak in overeenstemming zijn. Uit gevaar eener onzuivere reproductie der feiten neemt toe, naarmate de feiten reeds lang geleden hebben plaats gehad. Maar het wordt tevens bevorderd door de aan het verhoor voorafgaande uitvoerige omschrijving van de vragen, die naar aanleiding der feiten zullen gedaan worden".

®) Traité théorique et pratique de procédure civile. II. blz. 434 .

Sluiten