Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mom Visch zegt, zich tc begeven op ongebaand terrein, is de Fransche methode ten deze niet gevolgd.

Intusschen, het overvallen van een partij met vragen, waarop zij zich niet heeft kunnen voorbereiden, heeft ook bedenkelijke zijden. Juist dat partij gebonden zal zijn aan een ongunstige verklaring in het verhoor afgelegd, maakt het verhoor voor een zeer bekwaam en menschkundig rechter gewenscht. Reeds in het Romeinsche recht werd een tijd van beraad toegestaan. Bestaat geen voorafgaande beteekening der vraagpunten, en treedt de rechter niet menschkundig op, dan is er gevaar voor de tortuur, die in preadviezen voor en beraadslagingen op de bijeenkomst der Nederlandsche Juristen Vereeniging in ' 78 gedeeltelijk met gelach begroet, gedeeltelijk gevreesd werd. Lachen om tortuur deed Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman : „Ik verbeeld mij", waren zijn woorden, „dat wanneer een eerlijk man staat voor den rechter, hij geen tortuur behoeft te vreezen; die heeft alleen hij te duchten, die niet voor de waarheid uitkomt" (Handelingen. II. blz. 32/33).

Hiertegenover staan de uitingen van Mrs. Mom Visch en Levy. Eerstgenoemde: „De ondervragende rechter (wordt) onwillekeurig aangespoord om alle krachten in te spannen om het verlangde doel te bereiken en is inderdaad het werktuig om ten nadeele der eene partij voor de andere bewijsmiddelen te scheppen, eene rol, die mij toeschijnt weinig te strooken met het objectieve standpunt, waarop de rechter zich behoort te plaatsen" (Handelingen I. blz. 341/342).

Nog krasser de heer Levy : „Het verhoor op vraagpunten is wat ons kiesrecht is, een geniepig middel

Sluiten