Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speciale werkzaamheden van den leading counsel zijn de volgende: „the opening of the case", de „crossexamination van welke beide zooveel van afhangt en welke dus een man eischen van groote ondervinding en menschenkennis; de „re-examination" en de pleidooien. Waar geen leading counsel is, wordt alles natuurlijk gedaan door één advocaat. Met de barristers komen gewoonlijk mee de procureurs (solicitors) en een groote nasleep van getuigen (witnesses).

In de King's Bench en Chancery Division wonen deze laatsten in den regel de zaak bij. Over de wenschelijkheid hiervan kan men verschillend denken. In ieder geval heeft een partij het recht het verhoor van een getuige buiten tegenwoordigheid van een of meer andere getuigen te eischen. Uitoefening van dit recht heeft echter hoogst zelden plaats. Zeer zeker komt ieder ter terechtzitting met een zelfstandige herinnering en opvatting van de zaak, maar meerdere of mindere beinvloeding door al wat hij nu hoort, is zeer wel mogelijk. Te hoog wil ik dit bezwaar echter niet aanslaan. De gewone Engelsche methode wint heel wat tijd uit, in 't bizonder omdat men een getuige terstond kan hooren op een punt aangevoerd door een anderen getuige. Bovendien verhoogt de aanwezigheid van allen, die ter zake kundig zijn, bij iederen getuige de geneigdheid tot waarheidspreken1).

Voordat ik overga tot den rechter wil ik nog een enkel woord wijden aan de jury en het jury-systeem. Zien wij Nederlanders met eenige geringschatting, mis-

') Krachtens art. 109 Rv. moeten de getuigen ieder afzonderlijk gehoord worden. In strafzaken worden de getuigen een voor een binnengeroepen, maar moeten na het afleggen hunner verklaring de verdere behandeling bijwonen : artt. 160 en 171 Sv

Sluiten