Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat men intusschen niet van mij denken, dat ik deze burgerrechtelijke boete buiten het civiclrecht wil houden. Verre van dien. Tot mijn vreugde kent ons recht dit instituut reeds eenigermate, het best ontwikkeld in de artt. 1401—1408 I?. W.. Uitbreiding van het aantal gevallen, meerdere vrijmaking van den rechter, en toelating van meer factoren bij de berekening der schadevergoeding ware hoogst wenschelijk 1).

'.) Wat betreft meerdere factoren , de rechter beschouwe dan niet alleen geleden verlies, en gederfde winst, noodzakelijk te lijden verlies en noodzakelijk te derven winst, maar ook geleden smart, gekrenkte eer en goeden naam, verlies van een lichaamsdeel of van de gezondheid, enz. enz. Hier moet het heen (in vele gevallen althans), èn waar het geldt contractbreuk, èn waar het geldt onrechtmatige daad in engeren zin, want tusschen beide categorieën van onrechtmatige daad in ruimeren zin bestaat geen onderscheid (Planiol. Traité élementaire de droit civil II. Theorie générale de la faute).

Voor het Engelsche recht zie Indermaur. Principles of the Common Law. 01 damages. (Part III, Chapter I).

Belangrijk § 253. B. G. B., die schadevergoeding in geld wegens andere dan vermogenschade slechts in de door de wet aangewezen gevallen kent.

Zijn de factoren voor de schadeberekening zeker van waarde, ten slotte moet het aan den rechter staan naar billijkheid een schadecijfer vast te stellen. Aldus § 273. van de Oostenrijksche Civil Proceszordnung : „Wenn feststeht, dasz einer Partei der Ersatz eines Schadens oder des Interesses gebührt oder dasz sie sonst eine Forderung zu stellen hat, der Beweis über den streitigen Betrag des zu ersetzenden Schadens oder Interesses oder der Forderung aber gar nicht oder nur mit unverhaltnismaszigen Schwierigkeiten zu erbringen ist, so kann das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen selbst mit Uebergehung eines von der Partei angebotenen Beweises diesen Betrag nach freier Ueberzeugung feststellen. Der Festsetzung des Betrages kann auch die eidliche Vernehmung einer der Parteien über die für die Bestimmung des Betrages maszgebenden Umstande vorausgeben. — Is nu niet speciaal in zulke gevallen een vrije trial en partijenverhoor hoogst wenschelijk? — Zoo bepaalde ook het Amsterdamsche hof bij arrest van 20 November 1903 (W. 8011) de geleden schade „naar billijkheid" op f 100.

Sluiten