Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, dat thans eerst recht de zaak in haar vollen omgang in behandeling komt. Zij wordt wederzijds èn juridisch èn feitelijk toegelicht door partijen ; tevens wordt alles bijgebracht, wat dienstig kan zijn tot bewijs. Ziehier dus een in waarheid mondelinge behandeling, mits men deze woorden niet opvatte in dien zin, dat partijen niet gebonden zouden zijn aan het schema, door haar gegeven in de conclusies. Amendement zal niet licht worden toegestaan. Alleen waar sprake is van trial without pleadings is de gedaagde vrijer in haar handelen, maar zelfs hier maakt Order XVIII A. rule 5 particulars van zekere weermiddelen noodzakelijk.

2. Behandeling der zaak in-één-stuk is nu de hoofdregel. Mogelijk blijft echter, dat een enkele maal afwijking van den hoofdregel wordt toegestaan. Aldus kan geschieden waar de rechter amendment of pleading veroorlooft. Wellicht beveelt hij dan uitstel der verdere behandeling, opdat de tegenpartij tijd hebbe zich op het nieuwe punt voor te bereiden.

Het kan zijn, dat plotseling een van de getuigen verhinderd is ten trial te verschijnen. Is deze persoon zeer gewichtig voor de beslissing, bv. als zijnde partij, dan wordt, waar niet van chicane blijkt, evenzeer uitstel der behandeling bevolen. Niet onmogelijk is denkelijk ook, dat ten trial een rechtspunt opduikt, van zooveel belang en zoo onverwachts, dat vruchtbaar debat niet terstond te wachten is.

Tot verdaging heeft de rechter steeds volle vrijheid, want Order XXXVI rule 34 luidt:

„The Judge may if he tink it expedient for the interests of justice, postpone or adjourn a trial for

Sluiten