Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden door het bewijsmateriaal. Het Engelsche aanvangspleidooi maakt rechter (en jury) ontvankelijk voor een grondiger waardeering van het bewijs, dat terstond daarna wordt voorgebracht. Bij ons is de herinnering der pleidooien verflauwd, wanneer het bewijsstadium aanvangt.

Aan rechtsbeschouwingen zal eischer zich in dit stadium niet te buiten gaan, gewoonlijk zal de rechter hem eerst in de gelegenheid stellen tot het voorbrengen van zijn bewijsmateriaal. Uitzondering op dezen regel is echter mogelijk. Meermalen zal eischer genoodzaakt zijn reeds thans te wijzen op de z. i. toepasselijke wetsvoorschriften. Acht de rechter de rechtsvraag zóó ingewikkeld of eischers beschouwingen daaromtrent zoo onaannemelijk, dat hij het niet over zich kan verkrijgen dat alles voorloopig te laten rusten, dan zal op zijn bevel reeds terstond een wederzijdsche behandeling van het rechtspunt kunnen plaats hebben. Zoo is het mogelijk, dat er geen bewijs meer noodig is, omdat de zaak, vóórdat zij een verder stadium is ingetreden, tot een einde komt. Ook de overweging, dat een voorafgaande behandeling van het rechtspunt, uitloopende op onmiddellijke afwijzing van eischers vordering, de verdere behandeling der zaak, met de daaraan verbonden kosten, kan overbodig maken, zal den rechter tot afwijking van den hoofdregel kunnen nopen. Eveneens is mogelijk, dat de feiten reeds bij den aanvang der eindbehandeling vaststonden; ook dan blijft slechts bespreking van een of meer rechtsvragen over.

Op de openingsrede volgt, zoo noodig, het voorbrengen door dezelfde partij van haar getuigen (waar-

Sluiten