Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de deskundigen vallen), en het aanvoeren van het noodige schriftelijke bewijs. Dc schriftelijke stukken worden niet, gelijk bij ons, tegelijk met de conclusies overgelegd. Trouwens, men deponeert ook deze laatste niet terstond ter griffie. Dc behandeling van het schriftelijke bewijs wil ik zoo goed als geheel ter zijde laten, en nog slechts het volgende doen opmerken.

Reeds in het derde hoofdstuk ontvouwde ik de wijze, waarop de voorbereiding van het schriftelijke bewijsmateriaal plaats heeft, en de verschillende producties vóór den trial. Thans dien ik nog te vermelden twee aanmaningen tusschen partijen: „the notice to produce (at the trial)" en ,,the notice to inspect and admit".

Notice to produce. Buiten het hof om, vordert men van de tegenpartij medebrenging ten trial van bepaalde.de actie of zeker punt daarvan betreffende documenten, want produceert de tegenpartij een documeijt, dan valt nog slechts het bewijs van de echtheid van het stuk te leveren. De beteekenis van deze notice is verder deze, dat niet-nakoming ervan „secondary evidence" van den inhoud van een stuk mogelijk maakt, indien het zich blijkbaar in het bezit van den weigerachtige bevond. Zie ook Order XXXII. rules 8 en 9.

Notice to inspect and admit. Hierbij verlangt dc eene partij van de andere, dat zij een document als echt zal erkennen. De erkenning heeft dan eveneens buiten den rechter om plaats. Deze wijze van handelen dient om verder bewijs ten trial van de echtheid van het stuk overbodig te maken.

De stukken, waarover partijen het nog niet eens

Sluiten