Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vandaar ook, dat men dikwijls averechtsche resultaten ziet: het verhaal in examination-in-chief gedaan, keert terug, maar met meer aplomb, vollediger in allerlei opzichten. De cross-examination heeft in dit geval alleen schadelijk gewerkt, want de indruk, dien het oorspronkelijke verhaal op rechter en jury gemaakt had, is gesterkt.

Het kruisverhoor is noodzakelijk. Doet de tegenpartij niets, wat moet de rechter dan van het verhaalde denken. Zoo de ongeloofwaardigheid ervan niet reeds duidelijk uit het verhaalde zelf bleek, blijft er niets anders over dan de verklaring aan te nemen. Eerst dus zal de cross-examiner zich afvragen : heeft deze getuige iets medegedeeld in mijn nadeel: Zoo ja, dan is het zijn plicht hem onder het vuur der cross-examination te nemen. Zoo is dan het doel van dit verhoor tweeledig : de zaak van den tegenstander te verzwakken of te vernietigen en de eigen zaak overeind te zetten. Zoo zal de cross-examiner niet alleen bewijs leveren door eigen getuigen, neen, hij ziet reeds terstond zooveel mogelijk bewijs te putten uit de verklaringen van de getuigen der tegenpartij door de crossexamination1).

Bij dit deel van het verhoor eerst zal men op punten ingaan, die niet of slechts even behandeld zijn in-chief. Naar de middelen van de wetenschap5) van den getuige , zijn waarnemingskracht, zijn herinneringsvermogen wordt

) In denzelfden zin Phipson: The object of cross-examination is twofold to weaken, qualify or destroy the case of the opponent; und to establish the party's own case by means of his opponent's witnesses.

') Lex dura, sed ita scripta. Phipson blz. 155 schrijft: „Facts admissible only on cross-examination. [n addition to the qualifi-

Sluiten