Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans een onderzoek ingesteld. Dwalingen, weglatingen, tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden in zijn verklaringen worden in het licht gesteld. Om zijn geloofwaardigheid te toetsen worden verschillende wegen ingeslagen. De cross-examination kan het verhoor brengen op karakter, omgang, omgeving, levenswijze en vroeger leven van den getuige1). Vroegere verklaringen van hem, in anderen zin dan nu afgelegd, worden natuurlijk met gretigheid op het tapijt gebracht. Mogelijk belang in de zaak of partijdigheid kunnen ook dienstig zijn tot thema in „cros-examination". Zelfs een onderzoek naar vroegere veroordeelingen van den getuige wordt toegelaten. Ziehier een ruim veld voor cross-examination2) 3).

cations mentioned below, a witness may, upon cross-examination, be asked any question concerning his antecedents, associations, or mode of life, which, although irrelevant to the issue, would be likely to discredit his testimony, or degrade his character, although he cannot be contradicted thereon and cannot always be compelled to answer".

') Zoo deelt Stephen in zijn Digest of the law of evidence onder article 129 het volgende krasse geval mee :

The question was vvhether A. committed per jury in swearing that he was R. F.; 13. deposed that he made tattoo marks on the arm of K. F. which at the time of the trial were not and never had been on the arm of A. li. was asked and was compelled to answer the question, whether many years after the alleged tattooing and many years before the occasion on which he was examined, he committed adultery with the wife of one of his friends.

8) Stephen wijst er op, in art. 827 van zijn Digest, dat de cross-examiner in zooverre vrijer is dan de examiner in chief, dat hij ook mag stellen vragen which tend :

1. To test his accuracy, veracity, or credibility.

2. To shake his credit, by injuring his character.

') Wat ten slotte nog het terrein van het kruisverhoor betreft, Taylor (II blz. 940) schrijft: „As soon as the examination in chief of a witness, who has been called by either party, is closed, the

Sluiten