Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter zijn goed recht te ontvouwen? ') Is dus in het partijen-verhoor niet een sterke bevordering van de rechtvaardigheid gelegen? Aan den anderen kant, zooals Taylor zegt: de gewetenlooze wordt afgeschikt; hij, die zich zwak voelt, stelt zich niet gauw bloot aan een scherpe cross-examination. Wat betreft het liegen in de getuigen-box, ik herhaal, de doorsneê-mensch is niet licht bereid om onder eede, voor de ooren van een talrijk publiek, met de gevaren aan meineed verbonden voor oogen, onwaarheid te spreken. Vooral het afdalen in bizonderheden maakt het zoo gevaarlijk werk bezijden de waarheid te komen. Iets anders dan willens en wetens licgens is, dat partij gekleurd spreekt; cok te goeder trouw kan zij dwalen, maar de rechter behoeft ook niet in alles haar woord aan te nemen. Meent men, dat hij niet het gekleurde van het oorspronkelijke onderscheiden zal, hij, wiens blik gescherpt is door de getuigen-verhooren van jaren? Wij z<en, bij nader inzien, dezelfde factoren bij de partijen werkzaam als

•) In verband hiermee zou ik nog willen wijzen op twee bizondere, maar praktisch zeer wel denkbare, gevallen. Als eerste stel ik, dat een partij alleen haar eigen wetenschap kan benutten, hetzij doordat zij alleen de feiten, waar het om gaat, waarnam, hetzij omdat andere getuigen stri k tegen haar gekant zijn. Is het in dit geval niet hoogst onbillijk, die partij, misschien zoo eerlijk als goud, hoogst nauwkeurig in haar waarneming, herinnering en weergeving, het recht te ontzeg-en, haar eigen lezing van de

feiten te geven?

Denken wij ons als tweede geval, dat de feiten, waar het lot der vordering van afhangt, bizonderlijk in de wetenschap van één persoon liggen, eischer of gedaagde, die, zoo uitgevraagd en flink aan den tand gevoeld door een handig advocaat of rechter, overvloedig licht zou werpen op de donkere punten, maar die, waar geen partijen-verhoor bestaat, zoo goed als ontrefbaar is. De rechtsbedeeling loopt dan vrijwel spaak.

Sluiten