Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auto toegebrachte schade, als gevolg van de onachtzaamheid van gedaagdes knecht. Deze stelt contributory negligence aan den kant van eischeresse. Wie zijn hier nu beter in staat nauwkeurige inlichtingen te geven omtrent de snelheid, waarmee beide voertuigen zich bewogen, omtrent het feit, aan welken kant van den weg zij zich bevonden, en hoe de botsing precies plaats had, dan de dame van het motor-rijtuig en de koetsier van den postwagen ? Beiden traden in de bedoelde zaak dan ook

ö

als getuigen op.

Ik behandelde achtereenvolgens de bezwaren, die tegen het partijen-verhoor worden ingebracht, daarna de voordeelen, die het partijen-verhoor biedt boven decisoiren en suppletoiren eed. Ten slotte gaf ik eenige voorbeelden uit de praktijk. Onder de goede hoedanigheden van het Engelsche instituut valt nu ook nog dit te noemen : de vervanging van de eeden door een meer modern bewijsmiddel maakt een eind aan veel juridisch knutselwerk. Wat betreft hem, die gerechtigd is tot de opdracht van den eed, met dien persoon zullen wij geen moeilijkheden hebben. Dat is natuurlijk in het geval van den decisoiren eed de partij, die hetzij suo jure, hetzij als vertegenwoordiger (voogd, curator, burgemeester) optreedt. Anders echter staat het met hem, wien de eed wordt opgedragen. In het algemeen staan we hier voor de zeilde moeilijkheden als zich voordoen bij het verhoor op vraagpunten. Ook daar is niet een regeling getroffen, rekening houdende

') Denken wij slechts aan verhoor op vraagpunten van de gehuwde vrouw. Dalloz. Répertoire XXIX blz. 1Ü4 ; Godefroi. Verhoor op vraagpunten blz. 40; verhoor op vraagpunten van den Staat. H.R. 8 Dec. 1843. Vergelijk verder Order XXXI rule 6.

Sluiten