Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enquête en — maanden later — contra-enquête. Geen aparte zitting voor pleidooien. Vonnis liefst terstond na de hoofd-behandeling der zaak.

Alleen de compacte mondelinge behandeling, vergezeld van een dadelijke bijbrenging van het bewijs, lijkt mij de ware weg. Verbrokkeling bewerkt, dat de rechter de stof minder bchcerscht, verwekt uitstel en leidt tot een minder juiste beoordeeling van het eindresultaat.

In zijn methode herinnert de gang van hetEngelsche proces aan den oud-romeinschen. Ook daar ontmoeten wij een verdeeling van het geding in twee scherp afgescheiden deelen. Met eerste is bestemd voor de vaststelling van het geschilpunt tusschen partijen. Daarna wordt dit belichaamd in de formula. Deze is de grondslag van de behandeling in judicio. Ook in het oud-engelsche proces verschenen partijen allereerst voor den rechter om ieder op haar beurt haar zaak voor te dragen, alweer met hetzelfde doel als in het oud Romcinsche recht. Deze beurtelingsche voordracht is van een mondelinge een uitsluitend schriftelijke ge worden; thans worden zelfs ginds te lande de stukken niet terstond den rechter voorgelegd, althans ter griffie gedeponeerd, neen, in dit stadium wordt alles geheel afgespeeld buiten den rechter om.

In wezen echter is alles bij het oude gebleven. Het eerste stadium was en is slechts de voorbereiding van de mondelinge behandeling van de zaak. Het Engelsche recht is zoo gelukkig geweest den oorspronkelijken vorm van procedccrcn: beurtelingsche voordracht van de zaak, dadelijke bewijs-opname en vonnis, behouden te hebben. Maken de ingewikkelder verkeersvormen

Sluiten