Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwesties bestreken. In de derde plaats kan hij van zijn meening, welke tot het interlocutoir aanleiding gaf, geheel terugkeeren. Maar toch , ten slotte moeten wij door alle interlocutoiren heenkomen. Ten lange leste volgt eindvonnis. Ondertusschen heeft het proces van tijd tot tijd geslapen. Noodzakelijk du*, dat de rechter het reeds voorgevallene door schrift onvergankelijk houdt. Het meest klemt dit bezwaar bij de bewijsleveringen en bij de pleidooien. De rechter doet ten slotte alleen recht op stukken. Alle indrukken daarbuiten zijn weggevaagd.

Bedenkelijk vooral is, dat het bewijs-interlocutoir dikwijls pas aan een deel van den strijd een einde maakt. Nemen wij bv. het vonnis der rechtbank te Groningen van 26 Juni 1903. W. 7998. Een vordering was ingesteld tot teruggave van de koopsom voor een koe, omdat deze ten tijde van den verkoop geleden had aan een verborgen gebrek: tuberculose. Gesteld dat na gehouden enquête en contra-enquête de eischer erin slaagde aan te toonen, dat op zeker tijdstip na den verkoop symtomen van tuberculose aanwezig waren, dan viel nóg te bewijzen, dat reeds ten tijde van den verkoop het verborgen gebrek bestond. Hiertoe zou dan noodig worden deskundigen-bewijs.

Gaat zulk een splitsing nu aan? Het is waar, door partijen te dwingen terstond met alle bewijs klaar te staan, noodzaakt men hem tot hooger kosten, maar hiervoor bekomt men de eenheid van de bewijsopname, de juistere beoordeeling van het geschil, en, last not least, de snelste behandeling van de zaak. Ook de opvatting van het deskundigen-bewijs hier te lande schijnt mij niet de ware. Gesteld, het geeft miet de verlangde inlich-

Sluiten