Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rites van ieders zaak. Zoo komt men tot de invoering van een in waarheid mondelinge behandeling.

Het vonnis na de pleidooien kan zijn van tweeërlei aard. Niet alleen toch eindvonnis is mogelijk, evenzeer interlocutoir vonnis, dat bewijs oplegt. Volgt op de pleidooien eindvonnis, dan, geloof ik, doen de nadeelen van het Hollandsche stelsel zich niet in zoo sterke mate gevoelen. Verkeerd acht ik hier slechts, dat een lange termijn zou verstrijken tusschen pleidooien en vonnis, want aldus zou de schriftelijke indruk, geleverd door de pleidooien, de overhand behouden.

Ik hoop er in geslaagd te zijn, bij den lezer de overtuiging te wekken, dat het bewijs-interlocutoir niet het uitvloeisel is eener gebiedende noodzakelijkheid. Viel dit weg, dan werden meteen de pleidooien, zoo noodig, het middel om het bcwijsstadium in te leiden. De volle indruk, teweeggebracht door het pleidooi, is nog versch, wanneer de getuigen één voor één voor den rechter verschijnen tot vaststelling van nog dubieuse feiten. In het pleidooi zal dus een partij zelf aangeven, welke feiten zij nog te bewijzen acht, en in meerdere of mindere mate een schema ontwikkelen van die feiten.

Gesteld nu, naar den tegenwoordigen toestand hier te lande volgt bewijs, gehoord zoo goed en zoo kwaad, als dat jure positivo mogelijk is. Wat ware logischer, dan dat partijen terstond de resultaten van het bijgebrachte bewijs bespraken ? De splitsing in enquête en contra-enquête maakt een dadelijke discussie hierover niet wel mogelijk. De praktijk laat thans reeds conclusies en pleidooien toe over de resultaten van enquête en contra-enquête. Worden nu deze beide vereenigd, kortom, wordt alle bewijs geconcentreerd op den trial,

Sluiten