Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het complex van beide kan de rechter beoordeelen. welk verloop van zaken het waarschijnlijkste is. Ook vat het Engelsche proces het bewijs lichter op en maakt het in den regel gemakkelijker. Partij heeft veel meer aan zich zelf. Dit brengt besparing in dc kosten van het getuigenbewijs').

Het schijnt groote moeite te kosten, de rechters die gezeten hebben over het getuigen-verhoor, weer bijeen te krijgen voor het vaststellen van het vonnis. Inzonderheid bij drukke rechtbanken is dit bezwaar groot. Veel tijd, die anders nuttig besteed ware aan het aanhooren van pleidooien, werd verslonden door de wettelijk geëische methode, dat drie rechters aan enquête of contra-enquête te pas kwamen. Verschillende redenen, ook de krappe berekening van het rechterlijke personeel, veroorzaken een uitstel van maanden en maanden. Juist in dezen wanhopigen toestand hoopte het Wetsvoorstel-van Raalte, zoo veel mogelijk, verbetering te brengen.

Ook de heer Pompe van Meerdervoort (Hand. Tweede Kamer 1904 blz. 2055) deed het nadeel, gelegen in het lange tijdsverloop tusschen enquête en vonnis, ten volle uitkomen: „als men nu nagaat, hoe het in burgerlijke zaken gaat, dat er zes, acht maanden, ja soms een jaar of zelfs meer verloopt tusschen het gehouden getuigenverhoor en de beslissing der zaak,

') Een vreemd gevolg van de splitsing der verhooren in enquête en contra-enquête deed zich voor in de zaak, die beslist werd bij het H. R. arrest van 17 April 1903. W. 7914. In prima had eischer gelijk gekregen op de enkele enquête, in tweede instantie gedaagde op de enkele contra-enquête. Weliswaar had in iedere instantie de in 't ongelijk gestelde party den ongunstigen afloop aan zich zelf te wijten, maar toch maakt de hier geschetste mogelijkheid een vreemden indruk.

Sluiten