Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen, door de intubage verkregen, deze in Nederland wat meer aanhangers te doen vinden.

Hoewel in 1889 door Dr. A. Coomans de Ruiter in een dissertatie een warm pleidooi voor de intubage is gehouden, zijn er toch by ons te lande tot heden nog maar weinig inrichtingen voor ziekenverpleging waar stelselmatig geintubeerd wordt, zooals nu sedert een vyftal jaren te Rotterdam geschiedt.

Aan enkele van onze universiteiten is de intubage wel eens tijdelijk naast de tracheotomie aangewend, maar tot heden nog niet consequent doorgevoerd. Volgens publicatie van Dr. Timmer is te Amsterdam, zoowel in 't Binnengasthuis als in 't Kinderziekenhuis geruimen tijd geintubeerd. D r. T i mmer vond de resultaten niet van dien aard, om de intubage boven de tracheotomie te verkiezen; ik moet hierbij echter de opmerking maken, dat zijn statistiek voor een groot deel gevallen van vóór den serumtij d bevat, en zooals men weet zijn de verhoudingen voor de intubage na 1894 (het serumjaar) veel gunstiger geworden, en verder was deze statistiek ook niet geheel zuiver omdat de gevallen uitgezocht zijn.

Volgens ingewonnen berichten is ook in het Stedelijk Ziekenhuis te 's Gravenhage, door Dr. C. Vinkhuijzen gedurende verscheidene jaren geintubeerd. Door de zeer gunstige resultaten daar verkregen, is hij een groot voorstander van de intubage geworden.

Publicaties over intubage hebben overigens in Nederland nog maar weinig plaats gehad, en voorloopig kan men niet zeggen, dat deze, volgens mijn meening zoo doeltreffende methode, zich hier een plaats veroverd heeft. Mijns inziens zeer ten onrechte, wie toch zooals ik, herhaaldelijk heeft gezien, hoe men met een eenvoudige handgreep in enkele seconden een zorgwekkenden toestand in een alleszins bevredigende verandert,

Sluiten