Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sters is echter eerlang hierin verbetering te verwachten.

In 'tbuitenland, met name in Amerika (U. S. A), Frankrijk, Italië vindt de intubage in de private praxis reeds vele aanhangers. Ook in Nederland zijn enkele gevallen met succes beproefd. (Jonker.) ')

Een uitgebreide verzamelstatistiek van gevallen uit de private praxis is door Trumpp -) bijeengebracht. Hij richtte aan de meest bekende artsen in Europa en Amerika het verzoek, hem over hun persoonlyke ervaring in te lichten en kreeg 89 antwoorden. Deze omvatten te samen 54H8 intubages buiten 't ziekenhuis verricht, met 81.98 °/0 genezing; allen uit den serumtijd. Wel een bewys, dat intubage in de praktijk geenszins onmogelijk is. Vermelding verdient nog, dat op al de door Trumpp verzamelde gevallen slechts 18 ongevallen voorkwamen. Twee door obstructie van de tube, tien door auto-extubage, één door plotseling na de extractie optredende stenose. Hier zouden van de tien auto-extubages, met behulp van goede armkokers, wellicht nog enkele te vermijden zijn geweest.

Goede verpleging is, zooals gezegd, ook hier een eerste vereischte. Wie daarover niet te beschikken heeft, kan evenmin een tracheotomie doen. Niet weinig talrijk zyn de voorbeelden hier te lande van jonge artsen, die de eerste jaren van hun praktijk zeiven de tracheotomie verricht hebben, maar door de slechte resultaten, uit gebrek aan goede verpleging, er later toe overgegaan zijn, hun patienten tijdig naar een ziekenhuis in een naastbijzijnde stad te vervoeren.

Ten slotte zij het mij vergund de wenschelijkheid te uiten, dat ieder medicus zich de kunst van het intubeeren eigen make.

1) Jonker. Ned. Tijd.^v. Geneesk. 1897.

2) J. Trumpp. Die Intubation in de Privatpraxis. Münch. Med. Woehens. 44 1899.

Sluiten