Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook was het belangwekkend, om waar te nemen, hoe doses serum van dezelfde bereidingsdata in staat waren bij verschillende kinderen hetzelfde soort exantheem, bijv. bij alle urticaria of morbilliform exantheem, te verwekken.

Wat nu de naaste oorzaak is van het serum exantheem, is tot heden nog niet volkomen duidelijk, maar volgens Ungauër') en Lefebvre is het zeer waarschijnlijk, dat het dierlijk serum als zoodanig daarvoor aansprakelijk moet gesteld worden.

Het is bekend, dat dierlijk serum reeds in kleine hoeveelheden een vergif voor een andere diersoort kan wezen. In analogie zou het ook op den mensch een schadelijke werking kunnen uitoefenen, waarbij dan een zekere gevoeligheid, een idiosyncrasie van de aangetasten, moet worden aangenomen.

De waarneming van Lefebvre en van mij, waarbij gebleken is, dat het exantheem regelmatig verwekt wordt door serum van eenerlei afkomst, in casu van hetzelfde paard, geeft aan bovengaande onderstelling wel eenige waarschijnlijkheid.

Wat ten slotte de ziektemakende stof is, ook dit ligt nog vrijwel in 't duister.

Variot2) denkt aan albuminoïde stoffen. Worden deze n.1. met het serum bij den mensch ingespoten, dan worden ze niet alle langs de nieren verwijderd maar een gedeelte vermengt zich met 't bloed en de celvochten. Naar mate meer of minder van deze stoffen aanwezig zijn en naar mate gevoeligheid bij den mensch bestaat, zouden al of niet serumexanthemen optreden.

Het ook door mij opgemerkte feit, dat niet alle serum dezelfde graad van giftigheid vertoont, doet het

1) Ungauër. These, Paris 1897.

2) Variot. Revue d'obst, et de poed. 189(5.

Sluiten